Linh cảm việt nam

ĐẠO TRỜILời dạy của Cha Thiên Mẹ Địa - Đạo Trời là rất quang minh - Âm Dương soi tỏ muôn hình sinh linh - Từ vô hình đến hữu hình - Thấu lý thấu tình từ trước đến nay                  Người sinh ở thế gian này
Phải tường phải tỏ thì nay mới tồn
Con ơi muốn biết Tổ Tôn
Thì con đến lễ Thiên Môn Cửa Trời
Dù chân con bước muôn nơi
Chưa đến Cửa Trời con hiểu được sao?
Nay Trời mở Hội Bàn Đào
Chùa Đồng - Yên Tử con nào phúc duyên
Con Cha con Mẹ thảo hiền
Bốn mươi ngàn năm mới biên tên Sổ Vàng
Long Hoa - Tam Hội huy hoàng
Cha ban, Mẹ thưởng Sổ Vàng cho con
Sổ này là của nước non
Cứu đời mạt pháp để về Long Hoa
Đạo này là chính của Cha
Cũng là của Mẹ, con là phải tin
Nay Cha Mẹ cho con nhìn thấy
Đạo của Trời soi tỏ linh thông
Con nhìn lên ánh trời hồng
Nhìn mây, sao, trăng gió, lồng lộng
Đó chính là Cha Mẹ của con đây
Con lại nhìn ở ngay Trái Đất
Nhìn lên rừng, nhìn xuống biển con ơi
Nhìn từ thành thị, xóm làng
Con ăn, con mặc, đàng hoàng tàu xe
Con có tiếng nói, con có tai nghe...
Đều là Cha Mẹ hải hà cho con
Nếu mà không có Âm Dương
Không Cha, không Mẹ đâu là có con
Cha đây là Trời - Thượng Đế Ngọc Hoàng
Mẹ đây là Mẫu - Địa - Giao Trì Vương Tiên
Từ thủa chưa khai thiên lập địa
Chỉ mới có Cha, có Mẹ mà thôi
Vũ trụ này Cha Mẹ đã nắm quyền rồi
Bao lao khổ trong hằng hà số kiếp
Để tạo thiên lập địa giống nòi
Sao các con lại vô ơn, bất hiếu?
Các Chư Phật, Bồ Tát bao đời
Từ quá khứ, hiện tại, vị lai
Đều do Cha sai, Mẹ cử
Xuống Trần gian dạy dỗ chúng sinh con
Kinh mà Phật đã ban đủ cả rồi
Lời Phật dạy không thừa, không thiếu
Mà sao các con chẳng chịu nghe lời
Cứ u mê tham-sân-si mãi
Để phải chịu trầm luân bể khổ
Tại con làm, con lại đổ cho ai
Phật dạy rồi, sao con cứ để ngoài tai
Được làm người thực là khó lắm  
Tám vạn bốn ngàn năm
Mới kết tụ được hồn và vía
Lại trải qua bao đời bao kiếp sinh linh
Hấp thụ tinh hoa của Trời và Đất
Qua vạn năm, con mới được làm người
Đêm con nằm vắt tay lên trán
Tự hỏi rằng con từ đâu sinh ra?
Tinh Cha, huyết Mẹ của con kết lại mà
Bao năm dạy dỗ mới nên thành người
Thành người, con múa con cười
Nhà cao cửa rộng, nghĩ gì Mẹ Cha
Ăn uống, tiền của đầy nhà
Giàu sang, địa vị cho là nhất ta
Cậy sức khoẻ, chẳng lo xa
Đến khi về già tóc bạc, răng long
Trăm năm một kiếp là xong đời người!
Nhưng chết đâu phải là đã hết
Chết đây chỉ là chết thân xác mà thôi
Còn hồn vía, còn linh hồn trôi nổi
Phải trôi dạt, gánh chịu nghiệp quả ở đời
Nhân đã hỏng, quả sao kết được
Con lại trở về kiếp của súc sinh
Kiếp của ngã quỷ, con sao biết được
Ngục tối âm u, cõi Âm giam giữ
Tra khảo nhục hình, muôn nỗi khổ đau
Biết được ra thì đã muộn rồi
Muốn trở lại kiếp người, đâu có được...
Nay thấy cảnh đời
Người sắp mất, người còn
Nên Ta giáng đàn muôn nơi dạy dỗ.